W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

Kontakt

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

Wersja strony w formacie XML

 
INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE I PRZEDSTAWIENIE PROJEKTUMiędzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,  informuje, że dnia 7.05.2018r , ponad rok od   złożenia wniosku  o dofinansowanie  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, co nastąpiło w siedzibie Instytucji Wdrażającej, którą jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W akcie podpisania umowy Zarząd Spółki reprezentowany był jednoosobowo przez Pana Kazimierza Puchana - Przesa Zarządu Spółki, a po stronie Instytucji Wdrażającej umowę podpisali  Pani Ewa Kamieńska- Pełnomocnik Dyrektora Departamentu Ochrony Wód oraz Pan Janusz Topolski Pełnomocnik p.o. Głownego Księgowego NFOSiGW.

 

 

W uroczystnym podpisaniu umowy uczestniczyli ponadto:

Po stronie MPWiK Sp. z o.o. Pani Zdzisława Marzec- przyszły Kierownik Jednostki Realizującej Projekt pełniąca obecnie funkcję Kierownika Działu Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków, a

po stronie NFOSiGW Pani Ilona Wysmułek - Koordynator i opiekun projektu po stronie Instytucji Wdrażającej.

 

 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spóljności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”). -  w ramach III naboru wniosków, który zakończyl się w lutym 2017r.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 46.070.546,29 zł brutto, z czego wydatki kwalifikowalne stanowią kwotę 28.063.418,24 zł netto a wartość przyznanego dofinansowania z UE w ramach Funduszu Spójności wynosi 23.853.905,49 zł. Przyznana dotacja  stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Pokrycie wydatków niekwalifikowalnych nastąpi częściowo ze środków własnych  Spółki oraz z Obligacji w ramach UMOWY ORGANIZACJI EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH emitowanych przez  Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,  w ramach PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI organizowanego przez DNB Bank Polska S.A z dnia 27.09.2016r. Podatek VAT od wydatkow inwestycyjnych w kwocie 8 403 923,31 podlegał będzie zwrotowi z Urzędu Skarbowego i również stanowi wydatek niekwalifikowalny projektu.


W ramach projektu planowana jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech obsługującej całe miasto i aglomerację Międzyrzecz, co dotyczy wszystkich części/ węzłów oczyszczalni mechanicznego, biologicznego i osadowego. Ponadto założono instalację   2 szt. pomp ciepła w budynkach sterowni i odwadniania osadu na oczyszczalni o mocy 33,4 kW, zakup pojazdu WUKO z odzyskiem wody oraz  wdrożenie  inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi składającego się z systemu GIS (5 modułów informacji przestrzennej) oraz  rozbudowanego  o 3 punkty pomiarowe systemu telemetrycznego.


W efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni, uporządkowanie gospodarki osadowej, wzrost efektywności energetycznej oczyszczalni oraz wzrost efektywności wykorzystania wody do celów technologicznych.


Dzięki zwiększeniu przepustowości hydraulicznej oczyszczalni nastąpi poprawa jakości oczyszczania ścieków. W chwili obecnej jakość  oczyszczonych ścieków na tej oczyszczalni   oceniana na podstawie wartości średniorocznych jest zgodna z art. 5.2. i 5.3 dyrektywy: 91/271/EWG gdyż składniki ładunku zanieczyszczeń nie przekraczają ustalonych norm wynoszących:   BZT5 ≤ 15 gO2/m3, zawiesina ogólna ≤ 35 g/m3, ChZT ≤ 125 gO2/m3,  Nog ≤ 15 gN/m3, Pog ≤ 2 gP/m3.


Oczyszczalnia jest przeciążona, co wpływa na wzrost jej energochłonności oraz pogarsza parametry pracy systemu (powoduje nawet okresowe nie uzyskiwanie norm redukcji biogenów w związku z powstawaniem osadu nadmiernego, pęcznieniem osadu i rozwojem bakterii nitkowatych). Oczyszczalnia powinna mieć ponadto pewną rezerwę przepustowości na przyjęcie ścieków przypadkowych tzn. wód infiltracyjnych oraz związanych z nierównomiernością ładunku zanieczyszczeń, której to rezerwy obecnie nie posiada.


Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalni zostanie zapewniona stabilność procesu oczyszczania zgodnie z warunkami dyrektywy Rady 91/271/EWG tzn. zostanie wyeliminowane ryzyko okresowego pogarszania się jakości ścieków w momentach przeciążenia oczyszczalni.

Obecna przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi: Qśrd =2100 m3/d; a ładunkowa w RLM wynosi 14.292 RLM.  Docelowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni ścieków wyrażona w Qdśr oraz RLM: wynosi:  Qśrd = 4200 m3/d a ładunkowa w   RLM = 28.304 RLM, co zostanie uzyskane głównie poprzez budowę drugiego reaktora biologicznego wraz z dostosowaniem do zwiększonej przepustowości wszystkich węzłów oczyszczalni.


Ważnym efektem projektu będzie uporządkowanie gospodarki osadowej oczyszczalni Święty Wojciech.  Osady powstają sukcesywnie w wyniku procesu oczyszczania ścieków w węźle osadowym skąd muszą  być   na bieżąco usuwane   i przygotowywane do zagospodarowywania. Osady ulegają przeróbce celem zmniejszenia ich ilości i zwiększenia możliwości wykorzystania.

Proces przeróbki osadów polega więc na ich odwodnieniu, stabilizacji i zagęszczeniu. Osady są poddawane stabilizacji tlenowej - II° stabilizacji, są przesypywane i napowietrzane przez mieszanie rozrzutnikiem rolniczym na wydzielonej działce.

Po procesach stabilizacji beztlenowej i tlenowej uzyskuje się odpad 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Roczna produkcja suchej masy osadów wynosi ok. 393,16 [Mg s.m./rok].

Projekt zakłada stabilizację powstających osadów poprzez kompostowanie dla zwiększenia ich rolniczego wykorzystania  w celu usprawnienia ich dystrybucji.   Dystrybucja osadów jest procesem złożonym i czasochłonnym. Ustabilizowane osady są ładowane na specjalny   rozrzutnik skąd są dalej usypywane w pryzmy. Ilość zabiegów napowietrzania i czasookres trwania zabiegu zależą głównie od warunków atmosferycznych. Proces trwa od 2 do 10 miesięcy. Po tej stabilizacji zawartość suchej masy wynosi co najmniej 35 %. Przepustowość węzła osadowego musi być dostosowana zarówno do ładunku jak i ilości oczyszczanych ścieków. W razie niedoborów w tym zakresie osady pęcznieją a zanieczyszczenia  przedostają się do odbiornika bez zachowania wymaganych parametrów jakości.


W efekcie realizacji projektu nastąpi również poprawa efektywności energetycznej projektu. Dla każdego zadania wybrano bowiem wariant efektywniejszy energetycznie  charakteryzujący się niższym zapotrzebowaniem na energię konwencjonalną. Projekt zakłada również pozyskiwanie energii cieplnej z ciepła wytwarzanego przez powietrzny transformator ciepła o mocy 33,4 kW do celów ogrzewania sterowni i budynku odwadniania osadu w oczyszczalni.


W efekcie realizacji projektu nastąpi również wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi eksploatowanymi przez MPWiK Sp. zo.o. Obecnie istniejąca infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na terenie aglomeracji Międzyrzecz nie jest wyposażona w system klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym. Spółka posiada tylko system telemetryczny wraz z 16 punktami pomiarowymi rejestratorami akustycznymi w 6 strefach pomiarowych miasta oparty o oprogramowanie PMAC Plus. System ma na celu pozyskanie realnej wiedzy na temat kierunków przepływu wody oraz tendencjach rozbiorów w czasie. Pomiary te są potrzebne do celów planowania rozbudowy w przyszłości i ewentualnej wymiany sieci wodociągowej. Ponadto dzięki wiedzy dotyczącej realnych przepływów i rozbiorów wody w strefach określane są harmonogramy wyłączeń, napraw i płukania sieci wodociągowej. Pozyskanie informacji o zbilansowanym zużyciu wody w rejonach sieci wodociągowej odbywa się poprzez ciągły pomiar i rejestrację minimalnych nocnych, średniodobowych i maksymalnych rozbiorów wody w strefach. Stanowi to przejaw innowacyjnego podejścia Spółki do zarządzania sieciami dla zapewnienia wysokiej jakości usług dla odbiorców.

Inteligentny system  zarządzania sieciami przyczyni się ponadto do ograniczenia strat wody w systemie, co realizowane będzie poprzez rozbudowę systemu telemetrycznego o 3 szt. rejestratorów akustycznych (PERMALOG), które będą wykorzystywane do szybkiej prelokalizacji wycieków w rejonach pomiarowych natychmiast po stwierdzeniu zwiększonego zużycia wody i powstałych stratach oraz w sposób ciągły, do kontroli całej sieci wodociągowej w celu szybkiego wykrywania nieujawnionych wycieków wody do gruntu. Istniejący system telemetryczny wymaga zwiększenia liczby miejsc pomiarowych dla poprawy precyzji w ustalaniu miejsca wycieku wody.


Zakres rzeczowy projektu obejmuje ponadto zakup specjalistycznego sprzętu do płukania i czyszczenia sieci kanalizacyjnej z odzyskiem wody. Obecnie Spółka nie posiada   pojazdu z taką funkcją. Samochód z zastosowaniem odzysku wody, stanowi wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do czyszczenia kanalizacji, co pozwala usprawnić przepływ ścieków, wyeliminować ich zagniwanie i związane z tym odory. Ponadto ścieki trafiają na oczyszczalnię częściowo podczyszczone, co wpływa korzystnie na jakość jej funkcjonowania.

Natomiast dzięki możliwości odzysku wody zmniejsza się zużycie wody czystej i paliwa. System ten bowiem filtruje wysysane ścieki, a odzyskaną wodę wykorzystuje do dalszej pracy płukania kanałów. Oszczędzamy dzięki temu cenny czas eliminując konieczność częstych zrzutów nieczystości i napełniania zbiornika wodą czystą. Nie bez znaczenia jest też fakt znacznych oszczędności wody pitnej w porównaniu do czyszczenia metodą tradycyjną.


Projekt przewiduje 13 zamówień publicznych z czego 4 zamówienia zrealizowano w ramach prac przygotowawczych związanych z pozyskaniem środków UE. Faza wdrażania projektu rozpoczęta w dniu podpisania umowy 07.05.2018 r. zakończy się z końcem grudnia 2021 r. Największym zamówieniem w ramach projektu jest zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Międzyrzeczu", które  realizowane będzie w formule zaprojektu - wybuduj według warunków kontraktowych  żółty FIDIC.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane