W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

Kontakt

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.


Święty Wojciech 46,
66-300 Międzyrzecz

tel.: 95 742 76 23
fax: 95 742 76 24


email: sekretariat@mpwik.org


NIP: 596-12-15-537
REGON: 210369406

Regulamin Rady Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o.

Wersja strony w formacie XML

REGULAMIN  RADY  NADZORCZEJ

Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. w Międzyrzeczu

§1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§2

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Zarządu Spółki.

W toku  nadzoru  i  kontroli  Rada Nadzorcza  realizuje  także  czynności   doradcze  dla

kierownictwa Spółki.

§3

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1.   Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

2.   Dokonywanie doraźnych kontroli przedsiębiorstwa Spółki.

3.   Badania bilansów, rachunków zysków i strat - co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno — prawnym.

4.   Opiniowanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do przeznaczenia czystego zysku lub pokrycia strat Spółki.

5.   Udzielanie konsultacji i porad kierownictwu przedsiębiorstwa w toku badań i kontroli oraz na wniosek Zarządu.

6.   Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań i kontroli z działalności Zarządu w terminie co najmniej 2 tygodni przed Zgromadzeniem Wspólników z jednoczesnym podaniem tych sprawozdań do wiadomości Zarządu Spółki.

7.   Podejmowanie uchwał w sprawie:

a)   zbycia, obciążania i nabycia nieruchomości,

b) wyrażania zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczeń o wartości przewyższającej kwotę 500.000,00 zł,

c)  powoływania, zawieszania i odwoływania Zarządu Spółki.

8.   Reprezentowanie Spółki we wszystkich stosunkach z członkami Zarządu

9. '' Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Zarządem.

10. Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników w przypadku, jeżeli Zarząd Spółki nie czyni tego w okolicznościach i terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

11. Ustalanie wysokości limitów i ryczałtów dla Zarządu z korzystania z prywatnych samochodów do celów Spółki.

12. Wyrażanie zgody na zbycie lub zastawianie udziałów na podstawie zasad zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników.

13. Wybór biegłego rewidenta do badań bilansu Spółki.

 

§4

Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki poprzez:

1.  Uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki.

2.   Sprawdzanie akt, dokumentacji itp. Spółki.

3.   Dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej spółki.

4.   Uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki i jej pracowników udzielenia sprawozdań i wyjaśnień.

 

§5

Rada Nadzorcza  może  występować  z wnioskami  do  Zgromadzenia  Wspólników we

wszystkich sprawach stanowiących jej zadania oraz uprawnienia.

§6

W sprawach, które wymagają szczególnej wiedzy specjalistycznej Rada Nadzorcza może posługiwać się opiniami oraz ekspertyzami opracowanymi przez stosownych biegłych na jej wniosek, a zleconych przez Zarząd.

§7

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie Wspólników.

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§8

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie wejść do Rady Nadzorczej w następnej kadencji.

3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą być wybrani:

- członkowie Zarządu,

- likwidatorzy,

- pracownicy Spółki zajmujący stanowiska radcy prawnego, głównego księgowego, kierownika zakładu lub inni podlegający bezpośrednio Zarządowi.

§9

Kadencja Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej może być skrócona w wyniku:

- złożenia rezygnacji,

- odwołania uchwała Zgromadzenia Wspólników,

- śmierci.

§10

1.   Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.

2.  Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wskazuje członka Rady, który w przypadku nieobecności Przewodniczącego kieruje pracami Rady i przewodniczy jej posiedzeniom.

 

 

§11

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia:

- na posiedzeniach Rady Nadzorczej,

- poprzez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze.

 

 

§12

1.   Posiedzenie   Rady   Nadzorczej   zwołuje   Przewodniczący,   a   \v   przypadku  jego nieobecności wskazany zgodnie z § l O członek Rady Nadzorczej:

- z własnej inicjatywy,

- na pisemny wniosek dwóch członków Rady,

- na pisemny wniosek Zarządu lub na wniosek wspólników reprezentujących, co najmniej 10 % kapitału zakładowego Spółki.

2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni być zaproszeni na posiedzenie przez Przewodniczącego Rady / pisemnie, telefonicznie lub ustnie/ w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem z podaniem planowanego porządku obrad.


§13

1. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmowane są postanowienia w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w składzie 2 osobowym, jeżeli nieobecność członka na posiedzeniu wynika z powodu niezaproszenia, są nieważne.

§14

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej

2 jej członków.

W przypadku równej ilości ,,za" i „przeciw" decyduje głos Przewodniczącego.

§15

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół.

2. Protokół prowadzi wskazana przez przewodniczącego posiedzenia osoba.

3. Protokoły Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

§16

1. Czynności nadzorczych i kontrolnych dokonuje Rada Nadzorcza w składzie co najmniej dwuosobowym. W skład zespołu kontrolnego mogą być powołani eksperci, o których mowa w § 6.

2. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują czynności nadzorczo - kontrolnych:

a) na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej,

b) na wniosek Zarządu,

c) z łącznej inicjatywy co najmniej 2 członkówr Rady, po pisemnym powiadomieniu przez nich Przewodniczącego,

d) na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników.

3. Przewodniczącego zespołu kontrolnego wyznacza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący zespołu kontrolnego winien okazać Zarządowi Spółki zarządzenie Przewodniczącego Rady.

 

 

4. Kontrola powinna być przeprowadzona w trybie określonym stosownymi przepisami.

§17

1.    Członkom    Rady    Nadzorczej    przysługuje    zryczałtowany    miesięczny    zwrot kosztów brutto z tytułu wykonywanych funkcji w wysokości:

1)  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent),

2)   Członkowi Rady Nadzorczej - 45 % (słownie: czterdzieści pięć procent) przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw  bez  wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2.   W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej zryczałtowany miesięczny zwrot kosztów z tytułu pełnienia funkcji w miesiącu w którym odbyło się to posiedzenie ulega zmniejszeniu o następujące wartości:

1)  w przypadku gdy jest to pierwsza nieobecność w danym roku obrotowym przyjętym dla Spółki - o 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości zryczałtowanego miesięcznego zwrotu kosztów,

2)  w przypadku gdy jest to druga nieobecności w danym roku obrotowym przyjętym dla Spółki - o 30 % (słownie: trzydzieści procent) wartości zryczałtowanego miesięcznego zwrotu kosztów,

3)  w przypadku gdy jest to trzecia i następne nieobecności w danym roku obrotowym przyjętym   dla   Spółki   -   o   50   %      (słownie:   pięćdziesiąt   procent)   wartości zryczałtowanego miesięcznego zwrotu kosztów; w danym miesiącu, w którym ta nieobecność nastąpiła.

3.  Pomniejszenie zwrotu kosztów z tytułu wykonywanych czynności przysługującym członkom Rady Nadzorczej następuje automatycznie, w momencie niestawiennictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej, bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały.

4.  Pomniejszenie zwrotu kosztów z mułu wykonywanych czynności przysługującym członkom Rady Nadzorczej następuje bez względu na okoliczność usprawiedliwienia nieobecności.


§18

W sprawach nie uregulowanych regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia umowy Spółki pod firmą Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyrzeczu.

§19

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 19.03.2008 r. Nr 9/I/2008.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane